لندرور Land Rover:

 ساخت این ماشین افسانه ای از سال 1948 در انگلستان شروع شد و نخست در سری های چند گانه و در اواخر کار به نام دیسکاوری و دیفندرDefender ارائه شد. کمپانی در اصل ماشین های جنگی می ساخت و با اتمام جنگ جهت بدست آوردن بازاری جدید به این سمت حرکت کرد. بعد از آن این کمپانی به خاطر آنکه استفاده شهری نیز داشته باشد کمی از تواناییهای خودرو را کاست و امکانات و کیفیت آن را افزایش داد. بدون شک این خودرو همچنان برای آفرود یک گزینه مناسب هست.
در ایران تاریخ تحول این ماشین تقریبا یک رمان است و چه کارها که با این ماشین نکرده اند. پس از محدودیت ورود لندرورهای انگلیسی، شرکت مرتب خودرو کار خود را با سانتانای اسپانیا ادامه داد و انواع مختلف لندرور را با نام پاژن وارد بازار کرد. ساخت پاژن همچنان با سیر مراحل تحول ادامه دارد و شما هنوز هم می توانید از این شرکت پاژن بخرید ولی به اعتراف اهل فن بدون شک هیچ کدام از این ویرایش ها در آفرود به پای لندرور دیفندر اولیه نمی رسد.

لندرور اولیه 5 دنده است و تماما محصول انگلیس
پازن ها بعضی همان 5 دنده برخی با تعویض گیرباکس 6 دنده و بعدا با گیرباکس هیوندا و بعدا با موتور و گیرباکس پاترول و ... ساخته شده اند. توانایی هر کدام نیز متفاوت است.

در زیر تصاویری از این خودرو را مشاهده می کنید: